ایجاد ساختار سخت افزار ABB Plantguard با نرم افزار Plantgurad System Config

ABB Plantguard
استاندارد

پس از اجرای سخت افزار و نصب کارت ها در شاسی ها، باید ساختار سخت افزار نصب شده و ترتیب آن ها در نرم افزار System Config مشخص شود.

Plantguard System Config

Plantguard System Config

نکته: به کارت های شبکه هر NOD(کامپیوتر) مثل EWSها باید IP اختصاص داده شود.

پس از اختصاص IP به کامپیوتر، ابتدا باید تنظیمات ارتباط با Plantguard از طریق نرم افزار System Config انجام شود. به خواندن ادامه دهید