کالیبراسون Level Transmitter مارک Fisher

استاندارد

ترانسمیترهای سطح در صنعت معمولا دو نوع کارکرد دارند:

  1. Level Liquid: این اصطلاح برای زمانی به کار برده می شود که در اندازه گیری فقط یک سیال مایع وجود داشته باشد. در نتیجه سیال مایع به نسبت سیال گاز(هوای محیط یا اتمسفر) اندازه گیری می شود.
  2. Interface Liquid: این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که در اندازه گیری دو سیال مایع وجود داشته باشد و گاز نقشی در اندازه گیری ندارد. در نتیجه یک سیال مایع به نسبت یک سیال مایع دیگر سنجیده می شود.

این LT از نوع Level Liquid است و برای کالیبره کردن طبق مراحل زیر عمل می کنیم: به خواندن ادامه دهید