تجهیزات و شیرهای سر چاهی

استاندارد

موضوع: تجهیزات سر چاهی

هر چاه نفت از مجموعه تجهیزات متعددی تشکیل شده از جمله:

  1. WellHead: داری سه شیر اصلی است که عبارتند از:xmastreewellhead
    1. SSSV: شیر ایمنی که در عمق تقریبا ۵۰ متری قرار دارد و در حالت عادی دسترسی به آن غیر ممکن است و در صورت بسته شدن نیاز به تجهیزات خاص(مانند Pump Truck) جهت تعمیر دارد.
    2. Master
    3. Wing: در خروجی این شیر Stone Trap قرار دارد که خروجی آن به سیستم HIPPS متصل است.

به خواندن ادامه دهید