نقشه خوانی ابزاردقیق – استانداردها و سمبل ها

استاندارد
برای ترسیم نقشه یک سیتم کنترلی باید بتوان تمام مشخصات سیستم و المانهای آن را درون نقشه گنجاند و ترسیم کرد ،که برای ترسیم نقشه ها باید از یک سری قوانین و استانداردها پیروی کرد.
دلیل وجود  استانداردها و قوانین مربوط به نقشه خوانی کنترل و ابزار دقیق این است که بعد از طراحی و راه اندازی سیستم، اپراتور و اشخاصی به غیر از طراح سیستم بتوانند سیستم را شناسایی و عیب یابی کنند.در ضمن با این کار عیب یابی بسیار سریع و ساده تر می باشد.

مهمترین مبحث در نقشه خوانی ابزاردقیق، آشنایی با سمبل و حروف اختصاری ادوات است. در این مقاله به توضیح این موارد می پردازیم.

علایم اختصاری ابزاردقیق Instrument Abbreviation

فشار

P: Pressure

PI: Pressure Indicator

PG: Pressure Gauge

PCV: Pressure Control Valve

PT: Pressure Transmitter

PIT: Pressure Indicator Transmitter

PIC: Pressure Indicator Controller

PDT: Pressure Differential Transmitter

PRV: Pressure Reducing Valve

PSV: Pressure Safety Valve

PS: Pressure Switch

PSH: Pressure Switch High

PSL: Pressure Switch Low

PSHH: Pressure Switch High High

PSLL: Pressure Switch Low Low

PDS: Pressure Differential Switch

PDSH: Pressure Differential Switch High

PDSL: Pressure Differential Switch Low

PA: Pressure Alarm

دما

T: Temperature

TI: Temperature Indicator

TW: Thermowell

TM: Thermometter

TE: Temperature Element

RTD: Resistance Temperature Detector

T/C: Thermocouple

TT: Temperature Transmitter

TIC: Temperature Indocator Controller

TRC: Temperature Recorder Controller

TCV: Temperature Control Valve

TS: Temperature Switch

TSH: Temperature Switch High

TSL: Temperature Switch Low

TA: Temperature Alarm

جریان

F: Flow

FI: Flow Indicator

FG: Flow Gauge

FE: Flow Element

FIT: Flow Indicator Transmitter

FCV: Flow Control Valve

FIC: Flow Indicator Controller

FS: Flow Switch

FY: Flow Converter

FA: Flow Alarm

FR: Flow Recorder

FRC: Flow Recording Controller

سطح

L: LEVEL

LI: LEVEL INDICATOR

LG: LEVEL GAUGE

LIT: LEVEL INDICATING TRANSMITTER

LCV: LEVEL CONTROL VALVE

LDT: LEVEL DISPLACER TRANSMITTER

LIC: LEVEL INDICATING CONTROLLER

LRC: LEVEL RECORDING CONTROLLER

LS: LEVEL SWITCH

LSH: LEVEL SWITCH HIGH

LSL: LEVEL SWITCH LOW

LA:LEVEL ALARM

RLT: RADAR LEVEL TRANSMITTER

علایم عمومی

DCS : DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
SCADA : SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION SYSTEM
PLC : PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
HART : HIGHWAY ADDRESSABLE REMOTE TRANSDUCER
HHT : HAND HELD TERMINAL
SFC : SMART FIELD CONFIGURATOR
ESD : EMERGENCY SHUT DOWN
AOV : AIR OPERATED VALVE
MOV : MOTOR OPERATED VALVE
SV : SOLENOID VALVE
XVE : VIBRATION PROXIMITOR
XVT : VIBRATION TRANSMITTER
AE : ANALYZER
JB : JUNCTION BOX
ILD : INSTRUMENT LOOP DIAGRAM
P&ID : PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM
IIS : INSTRUMENT INSTALLATION SCHEDULE
TDR : TIME DELAY RELAY
SP : SET POINT
NC : NORMALLY CLOSED
NO : NORMALLY OPEN
MCC : MOTOR CONTROL CENTRE
IAS : INSTRUMENT AIR SUPPLY
IGS : INSTRUMENT GAS SUPPLY
ACFO : AIR TO CLOSE FAIL OPEN
AOFC : AIR TO OPEN FAIL CLOSE
FFA : FLAME FAILURE ALARM
P/I – P to I : PNEUMATIC TO CURRENT CONVERTER
I/P – I to P : CURRENT TO PNEUMATIC CONVERTER
PB : PUSH BUTTON
PID : PROPORTIONAL, INTEGRAL AND DERIVATIVE
E/H : ELECTRO HYDRAULIC ACTUATOR
BOV : BLOW DOWN VALVE
A/M : AUTO / MANUAL – ۲ POSITION SWITCH
ZS : POSITION SWITCH
HS : HAND SWITCH

سمبل های خطوط ابزاردقیق

Instrument Line Symbols

انواع منبع ابزاردقیق (تغذیه)

Instrument Type of Supply

*سمبل های ES و AS فقط برای تجهیزات درون سایت که نیاز به منبع(هوا/برق) دارند استفاده می شود و برای تجهیزاتی که درون پنل هستند نمایش داده نمی شود.

Instrument

علایم عمومی ابزاردقیق

General Instrument Symbols

علایم ابزاردقیق

علایم ابزاردقیق

علایم ابزاردقیق

علایم ابزاردقیق

علایم ابزاردقیق

جدول ترکیب حروف اختصاری

حروف اختصاری ابزاردقیق

 

17 دیدگاه در “نقشه خوانی ابزاردقیق – استانداردها و سمبل ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.